Politika zaštite privatnosti - nagradni natječaj

Četvrtak 1 Travanj

Politika zaštite privatnosti - nagradni natječaj

Promotivni nagradni natječaj „Rudolphov izazov“

Politika zaštite privatnosti

Molimo da pažljivo pročitate ovaj dokument. On sadržava Politiku zaštite privatnosti u cilju zaštite osobnih podataka fizičkih osoba – sudionika u promotivnim natječajima („Politika”) te čini sastavni dio Općih uvjeta organizacije u odnosnoj promotivnm nagradnom natječaju i za sudjelovanje u njoj („Uvjeti”). Ako niste suglasni s Uvjetima i/ili Politikom, molimo Vas da prekinete svoje sudjelovanje u Nagradnom natječaju.

 

Članak 1.

Tko je voditelj obrade podataka?

The Walt Disney Company Bulgaria EOOD, sa sjedištem u Sofiji, 55 Nikola Y. Vaptsarov Blvd., EXPO 2000 Business Center, zgrada 4, 6. kat (dalje u tekstu: "Voditelj obrade"), postupa u svojstvu voditelja obrade osobnih podataka koje ste dostavili.  404 d.o.o. sa sjedištem u Radnička cesta 37a, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska koji će pomoći prilikom izvedbe promotivnog nagradnog natječaja „Rudolphov izazov“ (dalje u tekstu: „Nagradni natječaj”) postupa u svojstvu izvršitelja obrade podataka koje ste dostavili (dalje u tekstu: „Izvršitelj obrade“). Voditelju obrade možete se obratiti na: gamesbg@disney.bg , a Izvršitelju obrade se možete obratiti na e-mail adresu: office@404.agency

 

Članak 2.

Koji se osobni podaci obrađuju?

Voditelj obrade i Izvršitelj obrade obrađuju Podatke koje ste dostavili (dalje u tekstu „Podaci”) i koji su prikupljeni tijekom vašeg sudjelovanja u promotivnom nagradnom natječaju. Podaci uključuju podatke s profila s društvenih medija i javne podatke koji se tamo navode (uključujući profilnu sliku, dob i podatke sadržane u objavama), vrijeme u danu kada je objava za sudjelovanje u Nagradnom natječaju objavljena, kao i druge podatke koji se generiraju i/ili dostave tijekom sudjelovanja u Nagradnom natječaju. Kada je riječ o pobjednicima u Nagradnom natječaju Voditelj obrade osim podataka iz prethodne rečenice obrađuje i ime i prezime te kontaktne podatke (telefonski broj, adresa e-pošte, poštanska adresa za isporuku).

 

Članak 3.

U koje se svrhe vrši obrada Podataka?

Voditelj obrade i Izvršitelj obrade vrše obradu Podataka u sljedeće svrhe:

na temelju Vaše izričite privole ako je u tom slučaju riječ o specifičnoj obradi te u mjeri i opsegu koji je obuhvaćen tom privolom, kao što su:

privola za obradu osobnih podataka u svrhe Nagradnog natječaja;

privola za objavu i objavljivanje Vašeg imena i prezimena te fotografije u vezi s provedenim Nagradnim natječajem i

privola za sudjelovanje pobjednika u naknadnim promotivnim aktivnostima;

(„svrhe za koje ste dali svoju izričitu privolu”)

(2) za potrebe postupanja u skladu sa zakonskim obvezama i aktima nadležnih tijela

(„svrhe za potrebe postupanja u skladu sa zakonskim obvezama”)

(3) za potrebe komuniciranja s Vama, uključujući elektroničkim putem oko pitanja u vezi s Nagradnim natječajem te za potrebe primanja i obrade obavijesti i zahtjeva te za potrebe druge korespondencije i za potrebe provedbe i zaštite prava i legitimnih interesa Voditelja obrade, njegovih povezanih subjekata ili izvođača („svrhe za potrebe zaštite i korištenja legitimnih interesa Voditelja obrade”).

 

Članak 4.

Na kojoj pravnoj osnovi obrađujemo Vaše Podatke?

 (1) Obrada za svrhe za koje je potrebna Vaša privola dobrovoljna je. Bez Vaše privole ne smijemo obrađivati Vaše Podatke u svrhe Nagradnog natječaja, za potrebe objave Vašeg imena i prezimena te fotografije u vezi s provedenim Nagradnim natječajem te za potrebe obrade Vaših Podataka u vezi s naknadnim promotivnim aktivnostima. U slučaju da odbijete dati svoju privolu, ne možete sudjelovati u Nagradnom natječaju.

 

Svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku u skladu s uputama iz članka 6. ove Politike.

 (2) Obrada za potrebe postupanja sa zakonskim obvezama nužna je, primjerice, kada se primjenjuju zakonski propisi za čuvanje ili davanje informacija u slučaju primitka privremene mjere od strane nadležnih državnih ili upravnih tijela, uz istodobno osiguravanje mogućnosti provedbe nadzornih aktivnosti od strane nadležnih državnih tijela i u skladu sa zakonskim obvezama čuvanja i/ili davanja informacija koje se na Vas odnose.

(3) Obrada u vezi sa zaštitom i provedbom legitimnih interesa Voditelja obrade nužna je za zaštitu legitimnih interesa Voditelja obrade i njegovih povezanih društava i izvođača, u odgovarajućoj ravnoteži s Vašim interesima, s obzirom na to da se obrada podataka provodi strogo u okviru onoga što je nužno za komuniciranje s vama o pitanjima u vezi s Nagradnim natječajem, kao i za primitak i obradu zaprimljenih obavijesti, zahtjeva i druge korespondencije i za korištenje i zaštitu prava i pravnih interesa Voditelja obrade.

 

Članak 5.

Kako obrađujemo Vaše Podatke?

Podaci se obrađuju elektronički i ručno te štite odgovarajućim zaštitnim mjerama kojima se jamči sigurnost, povjerljivost i izbjegavanje neovlaštena pristupa.

Napominjemo da ako dobrovoljno otkrijete Podatke na internetu u nezaštićenom okružju, te podatke mogu prikupljati i koristiti drugi, a to je izvan naše kontrole.

Obradu Podataka obavlja Voditelj obrade i Izvršitelj obrade u sve svrhe navedene u prethodnom tekstu.

 

Članak 6.

Tko ima pristup podacima?

 Voditelj obrade angažirao je podizvođače i pružatelje usluga, poput Agencija koje olakšavaju provedbu Nagradnog natječaja, kao i specijalizirane podatkovne centre za pouzdanu zajedničku pohranu poslužiteljske i mrežne opreme, te pravne usluge itd. U poslovanju s podizvođačima, Voditelj obrade zahtijeva da takvi podizvođači strogo slijede upute Voditelja obrade u skladu s ovom Politikom i Uvjetima.

Agencije koje će pomoći prilikom izvedbe Nagradnog natječaja su određene u Uvjetima. Ako je to prikladno, prethodno navedene osobe mogu postupati u svojstvu izvršitelja obrade osobnih podataka ili u svojstvu autonomnih upravitelja osobnim podacima.

 

Članak 7.

Prava sudionika

Sudionici imaju sljedeća prava:

Pravo da budu informirani. Ovom Vas se Politikom iscrpno informira o obradi Vaših osobnih podataka u vezi s Uvjetima.

Pravo pristupa. Imate pravo primiti potvrdu o Vašim osobnim podacima koji se obrađuju, pravo na pristup takvim osobnim podacima koje obrađuje Voditelj obrade i Izvršitelj obrade te pravo na informacije o takvoj obradi i Vašim pravima u vezi s time.

Pravo na ispravak. Imate pravo od Voditelja obrade i Izvršitelja obrade zatražiti ispravak Vaših osobnih podataka u slučaju da oni nisu točni.

Pravo na brisanje. Imate pravo zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka, osim u slučaju da postoje neophodne osnove i/ili pravna obveza za obradu tih podataka.

Pravo na ograničavanje obrade. U primjenjivim pravilima o zaštiti osobnih podataka predviđa se mogućnost ograničavanja obrade Vaših osobnih podataka, što obuhvaća obilježavanje pohranjenih osobnih podataka u svrhu ograničavanja njihove obrade u budućnosti, ako postoje osnove za takvo ograničavanje, na način predviđen zakonom.

Pravo da od Voditelja obrade zatraže da obavijesti treće osobe. Ako je primjenjivo, imate pravo od Voditelja obrade zatražiti da obavijesti treće osobe kojima je Voditelj obrade otkrio Vaše osobne podatke i brisanju, ispravku ili ograničenju obrade Vaših osobnih podataka, osim ako je to nemoguće ili u slučaju nerazmjernog napora. Na primjer, ako je Voditelj obrade organizirao Nagradni natječaj uz pomoć Agencije, Voditelj obrade odmah će tu Agenciju obavijestiti o bilo kakvom ispravku, brisanju ili ograničavanju obrade Vaših osobnih podataka.

Pravo na prenosivost podataka. Imate pravo primiti osobne podatke koje ste dostavili i koji se na Vas odnose u strukturiranom i široko korištenom formatu, prilagođenom za strojno čitanje, kao i pravo koristiti takve podatke za drugog Voditelja obrade po Vašoj diskrecijskoj procjeni.

Pravo da se na Vas ne primjenjuje odluka koja se temelji isključivo na automatskoj obradi, uključujući izradu profila, a koja proizvodi pravne posljedice za Vas ili na sličan način na Vas utječe, osim ako za to postoje dostupne osnove kako se predviđa u primjenjivim zakonskim propisima o zaštiti osobnih podataka, te se moraju primjenjivati odgovarajuća jamstva za zaštitu Vaših prava, sloboda i legitimnih interesa. Biti informirani prije prvog otkrivanja njihovih Podataka trećim osobama ili prije korištenja tih podatak u njihovo ime u svrhe izravnog marketinga te pravo na mogućnost ulaganja prigovora na takvo otkrivanje ili korištenje;

Pravo na povlačenje privole. Imate pravo u svakom trenutku povući svoju privolu za obradu osobnih podataka koja se temelji na toj privoli koju ste dali. Takvim povlačenjem ne utječe se na zakonitost obrade koja se temeljila na danoj privoli prije njezina povlačenja. Ovisno o trenutku u kojemu povučete svoju privolu, nećete moći i) sudjelovati u podjeli nagrada, ii) primiti nagradu koju ste osvojili ili iii) u slučaju da ste osvojili nagradu, nećemo Vas moći uključiti u buduće promotivne aktivnosti.

Pravo na prigovor. Imate pravo uložiti prigovor na obradu podataka koji se obrađuju na temelju legitimnog interesa.

Pravo na pritužbu relevantnoj nadzornoj agenciji: Agencija za zaštitu osobnih podataka, Martićeva 14, Zagreb, azop@azop.hr; Tel. 00385 (0)1 4609-000.

 

(2) Načini za korištenje prava iz prethodnog članka 6. Prethodno navedena prava možete koristiti slanjem zahtjeva na adresu e-pošte: gamesbg@disney.bg

 

Članak 8.

Prenose li se podaci u inozemstvo?

Podaci sudionika mogu se prenositi u zemlje unutar Europskoga gospodarskog prostora, osobito u Bugarsku.

Sudionici imaju pravo zahtijevati daljnje informacije o prijenosu njihovih Podataka na način da kontaktiraju Voditelja obrade na adresu naznačenu u članku 1. ove Politike.

 

Članak 9.

Razdoblje čuvanja Vaših Podataka

Vaši podaci čuvaju se u razdoblju istovjetnom trajanju Nagradnog natječaja i pet (5) dana nakon završetka Nagradnog natječaja, osim u slučaju duljih razdoblja čuvanja ako su nužna za potrebe zaštite ili u skladu sa zahtjevima nadležnih tijela ili u skladu s primjenjivim zakonskim propisima.

Nakon isteka razdoblja čuvanja Podaci sudionika bit će izbrisani, anonimizirani ili agregirani.

 

Članak 10.

Objava Politike zaštite privatnosti i dostupnost

Ova Politika, kao i Uvjeti organizacije i sudjelovanja u Nagradnog natječaja društva The Walt Disney Company Bulgaria EOOD dostupni su na našoj službenoj web stranici https://www.24kitchen.com.hr/ u odjeljku „Članci”.

Politika zaštite privatnosti i Opći uvjeti organizacije i sudjelovanja u Promidžbi bit će dostupni u svakom trenutku prije, tijekom i u razumnom vremenu nakon kraja Promidžbe, za sve potencijalne, trenutne i buduće sudionike.